Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση για Συμμετοχή της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. σε Διαγωνισμό (21.01.2015)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52
Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/1996, η πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 3414/2005 και το Π.Δ. 82/1996 ως ισχύει. Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να λάβει μέρος σε διαγωνισμό της Διεύθυνσης Υλικού & Προμηθειών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. με αριθμό διακήρυξης ΔΥΠ-600409, για την προμήθεια ανατρεπόμενων Χωματουργικών Φορτηγών ηλεκτρικής (AC) ή μηχανικής μετάδοσης κίνησης Ωφέλιμου Φορτίου 175t±10 tonnes (181,9-203,9 SHTNS). Επίσης, ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι οι ανώνυμες εταιρείες – μέτοχοι της, που οφείλουν σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Π.Δ. 82/1996 όπως ισχύουν να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, οφείλουν να της παράσχουν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις στοιχεία, που βεβαιώνουν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις αυτές, περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Τέλος γνωστοποιούνται και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 82/1996 κυρώσεις περί στέρησης α) των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας και β) των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου